Klagomålshantering

KLAGOMÅLSHANTERING

Huvudmannen har ansvar att hantera klagomål gällande utbildningen i enlighet med Skollag (2010:800) 4 kap 7-8§.

Rutin för klagomålshantering gällande verksamhet inom Broskolan


Enligt 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om vårdnadshavare inte är nöjd med de åtgärder som rektor har vidtagit kan en klagomålsframställan göras som skickas vidare till skolchefen och huvudmannen.


För att ta emot klagomål mot utbildningen följs denna rutin:

 1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs.
 2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor.
  Gäller klagomålet elevhälsans verksamhet kontaktar du specialpedagog.
 3. Om du efter kontakt med verksamheten enligt ovan men fortfarande har klagomål kontaktar du huvudmannen för Broskolan och förskolan Solstrålen.
 4. Får du inget gehör av Broskolans huvudman gällande grundskolans verksamhet kan du göra anmälan till Skolinspektionen. De har tillsynsansvar av fristående grundskolor. Se kontaktuppgifter på www.skolinspektionen.se.

  Om ni väljer att gå vidare till Skolinspektionen, får ni gärna notera detta i formuläret nedan.

  Vår erfarenhet är att det personliga samtalet ger bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen, men du kan naturligtvis använda andra kommunikationssätt.

  Vill du göra din anmälan skriftligen kan du använda detta webbformulär eller skicka in dina synpunkter med den vanliga posten till: Broskolan, Brogatan 105, 892 34 Domsjö.