Grundskolan F-9

Läsårstider och studiedagar

AUG

17

JAN

10

JUN

09

Terminsstart HT -22

Läsåret startar 2022-08-17 .Under höstterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Denna text uppdateras när datumen är satta. Höstlovet är v 44. Skolavslutning inför jullovet är 2022-12-22.  

Terminsstart VT -23

Vårterminen startar 2023-01-10. Under vårterminen har vi hela och halva studiedagar,  eleverna slutar kl 12:00 då skolan har halv studiedag. Denna text uppdateras när datumen är satta. Sportlovet är v 10 & påsklovet är v 15. 

Skolavslutning VT-22

Skolavslutningen inför sommarlovet är 2022-06-09. Även detta läsår planerades medans en pandemi pågick varvid skolavslutningen för 3:e året i rad sker på dagtid för att få ihop 178 elevdagar/läsår i relation til skollagen. Vi kommer att informera tydligt om detta under våren 2022.

Varför kristen skola?


Du som förälder vill naturligtvis ge dina barn en god och stabil grund att stå på för att de ska vara rustade att möta livets utmaningar – och påfrestningar.


Läroplanen för grundskolan, Lgr11, betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor som värden vilka skolan ska gestalta och förmedla. Broskolan arbetar i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Många föräldrar känner idag en oro inför ett samhälle som "hårdnar". Vad ska det bli av våra barn? Vart tog de hederliga värderingarna vägen, normerna som ligger till grund för uppfostran? Var finns idag en självklar inriktning på flit, generositet, respekt, ordning och tjänstvillighet?


Vi tror att en skola med kristen profil skapar bra förutsättningar för att inhämta kunskap. Broskolan är ett bra skolalternativ för dig som vill ge dina barn en utbildning som står i överensstämmelse med kristna värderingar.(skollag 2010:800 10 kap 35§)

Broskolan är öppen för alla, inga antagningskrav finns.

(skollag 2010:800 10 kap 10§)

Matsedeln uppdateras 2-3 ggr/läsår och löper på en 6-veckors cykel. Senaste uppdateringen 2022-09-20.

(skollag 2010:800 7 kap 18§)

Ifylld ledighetsansökan lämnas in till klassföreståndaren, Broskolan beviljar inga ledighter i samband med genomförande av nationella prov, utöver detta ber vi vårdnadshavarna att vara restriktiva med att lämna in ledighetsansökningar.
Elevinformationspapper delas ut från skolan och lämnas in ifyllt till klassföreståndaren vid varje läsårsstart.


(skollag 2010:800 10 kap 4§)

Modersmålsundervisningen genomförs i samarbete med Flerspråkigt centrum. 

Klicka här för att få information från Örnsköldsviks kommun.
Kulturskolan bedriver undervisning inom ämnesområdena musik, dans, teater, film samt bild och form, både på dagtid och efter skolan. Deras huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet. Klicka ovan på "Ansökan Kulturskolan" för att söka plats för undervisning under skoltid på Broskolan, klicka här för att få information om Kulturskolan från Örnsköldsviks kommun samt deras e-tjänst för undervisning efter skolan.

För de elever som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun används en e-tjänst för att söka gymnasieprogram. Användarnamn och lösenord får eleverna av SYV samt klassföreståndare. Klicka här för att komma åt gymnasieantagningens e-tjänst.

Om eleven är inskriven på Broskolan men är folkbokförd i en annan kommun hälper Broskolans SYV, klassföreståndare och rektor till med att eleven får information om hur denne söker vidare till gymnasium. Detsamma gäller även om elever vill läsa vid gymnasieskolor i andra kommuner än Örnsköldsvik efter fullgången grundskoletid.
(skollag 2010:800 6 kap 8§)

Varje år utarbetar Broskolan under ledning av antimobbingteamet, elevhälsan samt personalen i övrigt en plan mot kränkande behandling. Denna bygger på enkäter, samlad erfarenhet, peronalens kännedom om elever och elevgrupper mm.