Om oss


Broskolan startade sin verksamhet år 2000 med en tydligt uttalad vision och uppdrag. Nu över 20 år senare kvarstår skolans vision och uppdrag. Visionen är levande och det sker ständigt ett arbete för att utveckla den vidare.

Vår målsättning är att fortsätta vara ett naturligt val inom skolvärlden i Örnsköldsviks kommun. Vår förhoppning är att fortsätta växa i en hållbar riktning och få vara ett gott komplement till den skolkultur och det utbildningutbud som finns i Örnsköldsvik med omvärld.

SKOLKODEN

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR22)

Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag
Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden,

2.2 Kunskaper,

2.4 Skola och hem. 

För elever

Skolkoden för elever används av skolans personal som ett kompliment i mötet med elever inom såväl undervisning som utbildning. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för social kompetens, ansvarstagande och färdigheter.


Självklart påverkar elevernas egna personligheter, eventuella NPF- eller AST-diagnoser hur skolans personal arbetar med skolkoden i varje individuellt fall. Skolans avsikt med skolkoden för elever är att påvisa för alla vad goda karaktärsdrag och ett gott bemötande kan innebära.


Till skolkoden för elever finns en lärarhandling som lärarna har som stöd i tillämpandet av skolkoden under läsåren.

För vårdnadshavare

Skolkoden för vårdnadshavare är ett material för de vårdnadshavare som är intresserade av det. Skolans personal gör ingen uppföljning eller liknande gällande genomförandet av skolkoden för vårdnadshavare.


Denna del av skolkoden kommer som en reaktion från skolans sida på vårdnadshavares efterfrågan om dels vad det innebär att vara vårdnadshavare på Broskolan men kanske främst som ett svar på vårdnadshavares frågor kring hur de mellan varandra ska kunna samarbeta och ha samsyn med andra vårdnadshavare vid skolan. Syftet med skolkoden för vårdnadshavare är att belysa punkter eller områden som skapar goda förutsättningar för barn och unga inför ett hållbart personligt liv och ett framtida arbetsliv.

För personal

Skolkoden för personal är den mest omfattande av de tre delarna som skolkoden omfattar. Denna del av skolkoden är förbehållet personal och visas inte öppet. Avsikten med denna del av skolkoden är att skolan ska kunna skapa en skolkultur bland personalen där man betonar att personalen ska arbeta med de 5 områdena:

  • Led med ett gott exempel,
  • Bemötande & återkoppling
  • Lektionsdesign & undervisningkvalitet
  • Värdegrund samt
  • Framtidstro.


Allt detta i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god skolkultur som leder till eleverna ska få lyckas på så många områden som möjligt i livet.