COR-PEDAGOGIK


På Broskolan bedriver vi COR-pedagogik som bygger på en undervisning som samverkar mellan 4 hjärtrum.

De 4 hjärtrummen inom COR-pedagogiken är 

 1. Relationer & Kommunikation
 2. Kunskap & inlärning
 3. Estetiska lärprocesser & kreativitet
 4. Rörelse & fysisk aktivitet

BROSKOLANS ARBETE MED HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING


Bakgrund
Broskolan, Örnsköldsviks kristna skola beviljades statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling under senare delen av läsåret 2017/2018. Broskolan genomförde då COR-projektetet som handlade om hälsofrämjande skolutveckling. Detta projekt genomfördes tillsammans med forskarna M. Dr Anitha Risberg, LTU (ansvarig för forskningsprojektet och den pedagogiska metodutvecklingen för COR-pedagogik), Fil Dr Anna-Karin Lindqvist, LTU och Fil Dr Margareta Larsson Högskolan i Skövde.

Av totalt 198 inkomna ansökningar fick 150 avslag från Skolverket. Enligt regleringsbrevet från Skolverket skulle insatserna för 2017 genomföras för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolverket får använda

Skolverket avsikt med statsbidraget var att avsätta medel för att fördela bidrag till huvudmän i syfte att stödja insatser för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan. Syftet med utlysningen av bidraget är att öka kunskapen om hur ett hälsofrämjande arbete kan utvecklas i skolans praktik. Detta görs bland annat genom att forskare följer och kartlägger arbetet. Erfarenheterna avser Skolverket att dra nytta av i fortsatta insatser för att stödja huvudmän i deras utvecklingsarbete.


Ansökningarna bedömdes utifrån beskrivningen av:

 • Mål för insatsen
 • Genomförande i undervisningen
 • Den samlande elevhälsans roll
 • Elevinflytande
 • Metakognitivt arbetssätt
 • Kollegialt lärande
 • Vetenskapligt förhållningssätt
 • Förankring i systematiskt kvalitetsarbete.

 

COR-PEDAGOGIKENS INNEBÖRD

COR-pedagogik är en pedagogisk modell för undervisning, utbildning och elevhälsans arbete. Pedagogiken som tagits fram bygger på forskning inom fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, anknytning, teoretisk kunskap som exempelvis språkliga lärprocesser. Elevhälsan utgör hjärtat då elevens lärande och hälsa står i centrum.


I hjärtat finns fyra hjärtrum:

 1. Rörelse & fysisk aktivitet,
 2. Estetiska lärprocesser & kreativitet,
 3. Kunskap & inlärning,
 4. Relationer & kommunikation.


COR-pedagogiken avser genomsyra hela elevernas skoldag, detta innebär att eleverna exempelvis får ta del av en ökad mängd fysisk rörelse under skoldagarna. Den traditionella undervisningen kring kunskap & inlärning är kompletterad med att den varvas med fysiska rörelsepass, sk brainbreaks, men även estetiska lärprocesser. Varvningen mellan dessa 3 hjärtrum avser ge en ökad inlärning för eleverna. Relation & kommunikation är centralt för samtlig undervisning och utbildning som sker vid Broskolan, eleverna ska ges möjlighet att utöva sitt inflytande, sin delaktighet samt utveckla sin kommunikativa förmåga för att förmedla kunskaper eller visa förmågor på ett brett och varierat sätt. Elevhälsans representanter arbetar på ett mera konkret sätt inom COR-pedagogik, representanterna arbetar direkt i elevgrupperna samt tillsammans med pedagogerna för att tidigt upptäcka alla behov av ledning & stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Även här kommer relationer & kommunikation in i verksamheten återkommande för att utveckla elevernas kommunikativa, sociala samt emotionella kompetens, deras studieteknik och egna ansvarstagande. Allt detta görs inom COR-pedagogiken för att ge eleverna en livslång lust att lära, en högre måluppfyllelse för eleverna samt att ge eleverna en större kunskap kring sina hälsa och faktorer som påverkar den.

Välkomna att kontakta oss om ni undrar något mera kring COR-pedagogik.


Du vet väl om att du är bra!

KRISTEN PROFIL


Broskolan följer Skollag (2010:800) 1 kap 7§ och Skolinspektionens råd gällande konfessionalitet i utbildning. Inga konfessionella inslag förekommer i undervisningen. 

STUDIERESAN


Samtliga elever i åk 8-9 ges möjlighet att åka på en studieresa genom Europa. För mera info se menyraden i sidhuvudet.

MUSIKPROFIL


Broskolan har en lång historia av att uppföra musikaler med eleverna. Utöver detta ges eleverna möjlighet till instrumentalundervisning genom samarbetet med kulturskolan.

Broskolan AB har följande skolverksamheter 

 

 • Grundskola åk F-9:
  Broskolan - Örnsköldsviks Kristna skola
 • Fritidshem: Broskolans fritidshem
 • Förskola: Solstrålens förskola
  • Avdelningen Rubinen
  • Avdelning Safiren
  • Avdelning Pärlan       Länk till vår förskolor:                                    www.forskolaovik.se

Vår verksamhetshistoria

 

Broskolan AB har inom sin verksamhet följande tillstånd för skolverksamheter:


Jan 12, 2000

Tillstånd för Grundskola åk F-6

Aug 01, 2000

Tillstånd för Fritidshem

Dec 03, 2001

Tillstånd för Grundskola åk F-9

Aug 01, 2006

Tillstånd för Förskoleverksamhet

Om du vill besöka oss, ring


Brogatan 105, 892 34 Domsjö

Email: förnamn.efternamn@broskolan.se

Telefon 1: 070-175 57 81 (Skolchef)

Telefon 2: 070-233 38 18 (Rektor)

Telefon 3: 070-647 78 38 (Ställföretr. rektor)

Broskolans Facebook

Öppen Facebooksida

Broskolans Klassföräldrar

Sluten Facebookgrupp

Broskolans Youtubekanal

Öppen kanal

Copyright @ All Rights Reserved