Klagomålshantering

KLAGOMÅLSHANTERING

Huvudmannen har ansvar att hantera klagomål gällande utbildningen i enlighet med Skollag (2010:800) 4 kap 7-8§.

Har du klagomål mot skolan?


Det kan vara stor variation på vilket område klagomålet förs fram. Det klagomål som du skickar in här kommer kommer att läsas av huvudmannens representanter och sedan hanteras i relation till om det exempelvis gäller:


  • Fysiskt arbetsmiljö
  • Mobbing
  • Rutiner
  • Personal
  • Skolmåltiden
  • Undervisning & utbildning mmEfter att klagomålet kommit till vår kännedom är vår avsikt att snarast återkoppla till den person som skickat in klagomålet. Därmed innebär det att klagomålet kan komma att hanteras av pedagogisk personal, klasslärare, rektor, representant från huvudmannen, ekonomiavdelningens personal eller annan.


Huvudmannens avsikt är att nödvändiga åtgärder snarast ska vidtas på lämpligaste sätt gällande funna brister inom verksamheten. 


God bless!