skolverket.jpgSkolverket besökte Broskolan 12-13 December 2006. Skolan fick mycket beröm men också kritik på områden som behöver förbättras.
Områden där skolverket ger Broskolan beröm:

· Broskolan uppvisar överlag en trygg lärandemiljö. Personalen är engagerade och omvårdande. Eleverna bemöter varandra och vuxna med respekt.


· Inspektionen visar att skolan på ett genomtänkt sätt följer elevernas kunskapsutveckling framförallt i matematik och svenska.


· Inspektionen visar att de flesta ämnena behandlas på ett tydligt sätt i utvecklingssamtalen och att de individuella utvecklingsplanerna har en struktur som möjliggör en bred information.


· Skolmiljön är överlag trygg och kränkningar är sällan förekommande. Elever samt elever och lärare möter oftast varandra med omtanke och respekt.


· Samtalen visade att elever och vuxna är uppmärksamma och verkar för att alla deltar i olika aktiviteter på såväl raster som lektionstid.


· Personalen har ett nära samarbete med föräldrarna och informationen från skolan till hemmen är väl fungerande.


· Inspektörerna bedömer att eleverna ges möjlighet att efter ålder och mognad att ta ansvar för sin utbildning och att de tränas i demokratiska arbetsformer.


· En viktig utgångspunkt för den pedagogiska verksamheten är att ge eleverna möjligheter och förutsättningar att på olika sätt framträda vilket framhålls som viktigt för att stärka elevernas självförtroende och självbild. Inspektionsbesöket visade att skolan lyckas mycket bra med denna del av sin pedagogiska verksamhet.


· Inspektionen visar att skolan har god kännedom om elevernas behov.


· Skolans kvalitetsredovisning beskriver nio målområden och har en tydlig struktur med beskrivning, bedömning och åtgärder för utveckling av varje område.


· Eleverna vid Broskolan har god tillgång till utbildning.


· Lokaler, utrustning och läromedel håller god standard och fungerar väl för den undervisning som bedrivs.


· Budegetberäkningen för 2006 visar på ett nollresultat. Inspektörerna bedömer att huvudmannens ekonomiska situation ger skolan stabilitet.


Områden som Broskolan snarast måste åtgärda:


· Skolans rektor saknar den utbildning och erfarenhet som krävs enligt författningarna (1 a. 4 § kap. förordningen om fristående skolor).


Områden som Broskolan måste förbättra:

· Skolan måste se över och säkerställa att skolans konfessionella inriktning inte påverkar sakligheten och allsidigheten i undervisningen eller ersätter viktiga mål i den offentliga skolan.


· Åtgärdsprogrammen behöver utvecklas så att de får en enhetlig struktur och att de beaktar elevens hela skolsituation.


· Huvudmannen bör arbeta för att öka personalens utbildning för den undervisning de bedriver.

Klicka på någon av länkarna nedan och läs hela rapporten eller uppföljningen på skolverkets hemsida:
Skolverkets rapport
Skolverkets uppföljning